Prostorno planiranje

Projekti

Ulica Andrije Kačića Miošića

DETALJNI PLAN UREĐENJA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 1

INVESTITOR: GRAD VELIKA GORICA

LOKACIJA: naselje Velika Gorica, križanje ulica Kolodvorske i A. K.Miošića na području obuhvata GUP-a Velika Gorica

OBUHVAT: cca 2,64 ha

VRIJEME IZRADE: ljeto 2004. do proljeće 2006. god.


OSNOVNI PODACI

Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja Andrije Kačića Miošića I nalazi se u vrlo kvalitetnom dijelu urbanog područja Grada Velike Gorice. Granica obuhvata područja, za koje se izrađuje Detaljni plan uređenja, predstavlja građevinsko područje urbanog prostora Velike Gorice, koje je utvrđeno osnovnim dokumentom prostornog uređenja Prostornim planom Grada Zagreba i Generalnim urbanističkim planom Grada Velike Gorice.

Smještena je u troktu postojećih ulica Kolodvorska i Andrije Kačića Miošića, te buduće produžene Andrije Kačića Miošića koja se gradi kao jedna od glavnih gradskih prometnica i kao spoj na autoput Zagreb-Sisak.

DPU-om je trebalo definirati smještaj poslovno trgovačkog centra i nekoliko građevina stambeno poslovne namjene. Detaljno oblikovanje građevina i njihov smještaj na parcelama rješavani su u suradnji sa potencijalnim investitorima – vlasnicima parcela koji su putem Nositelja izrade (upravnog odjela Grada) i sufinancirali izradu Plana.

Groblje Kušanec

DETALJNI PLAN UREĐENJA

Naručitelj:

Zagrebačka županija

GRAD VELIKA GORICA

Gradsko poglavarstvo


Koordinacija u ime naručitelja:

Ingrid Gojević, dipl.inž.arh.

Davorka Križaj, dipl.inž.arh.

Marija Petričević, dipl.inž.arh.


Izvršitelj:

Arhitektura LEDER d.o.o.

Velika Gorica, Horvatova ul. 37 B

tel. 01/62-22-911, 098/479-721, 098/479-722

e-mail: www.leder.hr


Koordinator izrade Plana: Ivica Leder, dipl.inž.arh.


Autori idejnog projekta:

Prof. Dušan Ogrin krajobrazna arhitektura

Prof. dr. sc. Branka Aničić krajobrazna arhitektura


Stručna skupina:

Ivica Leder, dipl.inž.arh. urbanističko planiranje

Andreja Pranić, dipl.inž.arh. urbanističko planiranje

Zvonimir Gajšak, dipl.inž.el. elektroenergetika

Juraj Bartolić, dipl. inž.arh. plinifikacija

Stjepan Lončarić, dipl.inž.arh. prirodna i kulturna baština

Ivana Karlović, arh.tehn. tehnička obrada

Mihaela Markov, arh. tehn. tehnička obrada

Robert Zetković, građ. teh. tehnička obrada

Groblje Ščitajevo


Smještaj – lokacija

Do postojećeg groblja Ščitarjevo dolazi se putem nedovoljne širine koji je asfaltiran samo do oproštajne građevine (mrtvačnice) i trga ispred nje. Parkirališnog prostora nema. Ukopnu površinu čine nizovi grobnih polja između kojih su većim dijelom travnate staze. Uz oproštajni trg je travnata površina s pumpom za vodu. Cijeli prostor nije primjereno uređen. Postojeće groblje se nalazi u zoni užeg arheološkog područja, rimskog grada Andautonije.

Na postojećem groblju ima još vrlo malo mjesta za ukop, te je proširenje istog prioritet Grada Velike Gorice. Proširenje se planira izvesti na obližnjim oranicama koje su u zoni šireg arheološkog područja, gdje je geofizičkim istraživanjem utvrđeno da nema arheoloških nalaza.

Sukladno članku 239. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice najmanji obuhvat Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Šćitarjevo mora predstavljati prostornu i funkcionalnu cjelinu u kojoj će biti usklađeni interesi korisnika prostora.

Kako se na postojećem dijelu groblja nalazi mrtvačnica s oproštajnim trgom ispred mrtvačnice, te prostor zelene površine s pumpom za vodu koji nije primjereno uređen, kao što ni pojedine glavne staze nisu primjereno uređene, a osim toga uopće nema parkirališnog prostora,DPU-om je predviđeno uređenje manjeg pristupnog prostora sa parkiralištem i gospodarsko-servisnim dvorištem.

Radna zona Zapad 2

DETALJNI PLAN UREĐENJA RADNA ZONA ZAPAD 2

INVESTITOR: GRAD VELIKA GORICA

LOKACIJA: zapadni dio Velike Gorice uz produženu ulicu Andrije Kačića Miošića

na području obuhvata GUP-a Velika Gorica

OBUHVAT: cca 8,82 ha

VRIJEME IZRADE: ljeto 2004. do proljeće 2007. god.


OSNOVNI PODACI

Prema planu korištenja i namjene prostora GUP-a Grada Velike Gorice predmetno područje obuhvata DPU RZ zapad II nalazi se većim djelom u zoni gospodarske namjene – pretežito trgovačke (K2) i manjim dijelom u zoni mješovite namjene – pretežito poslovne (M2) u kojoj je predviđena izgradnja hotelske građevine (T1).

Prema uvjetima za korištenje, uređenje i zaštitu prostora GUP-a Grada Velike Gorice predmetno područje obuhvata DPU RZ zapad II nalazi se u zoni pretežito neizgrađenih dijelova grada - nova gradnja (3), načinu gradnje – mješovita gradnja (4) za dio zone namjene M2, te u obuhvatu obvezne izrade Detaljnog plana uređenja.

Ovim Detaljnim planom treba predvidjeti gradnju više trgovačko-poslovnih centara, jedne hotelske građevine i jedne poslovno-stambene građevine kao građevina osnovne namjene. Osim prethodno navedenih sadržaja u zoni obuhvata ovog plana treba predvidjeti i mogućnost gradnje, odnosno uređenja i drugih sadržaja koji upotpunjavaju osnovni sadržaj zone, te pridonose kvaliteti prostora.

Detaljno oblikovanje građevina i njihov smještaj na parcelama rješavani su u suradnji sa potencijalnim investitorima – vlasnicima parcela koji su putem Nositelja izrade (upravnog odjela Grada) i sufinancirali izradu Plana.

ŠRC Velika Gorica

ŠPORTSKO REKREACIONI CENTAR VELIKA GORICA

INVESTITOR: GRAD VELIKA GORICA

LOKACIJA: slobodna površina između naselja Velika Gorica, Rakarje i Pleso na području obuhvata GUP-a Velika Gorica

OBUHVAT: cca 23,6 ha

VRIJEME IZRADE: prosinac 1999. do proljeće 2007. god.

OSNOVNI PODACI

Kompleks Športsko rekreacijskog centra “Velika Gorica” nalazi se u sjevernom, potencijalno vrlo atraktivnom dijelu grada gdje je GUP-om predviđen veći potez izduženog pravokutnog oblika koji bi se protezao od sjeverozapadne (cesta prema aerodromu Pleso) do jugoistočne granice gradskog područja (prema Zrakoplovnom zavodu i jezeru Čiče), čime bi buduće zaokruženo gradsko tkivo poput svojevrsnog zelenog tampona razdvajao na dva dijela. Većina gradskih naselja nalazila bi se južno od toga poteza, dok bi sjeverno ostala naselja Pleso i Rakarje, neposredno iza kojih se nalazi područje međunarodne zrakoplovne luke Zagreb.

Unutar poteza predviđen je smještaj kulturnih, zabavnih, športskih i rekreacijskih sadržaja. Ovakvom organizacijom i rasporedom funkcija ovo bi područje, osim fizičkog razdvajanja urbane strukture, predstavljalo i svojevrsnu komunikacijsku spojnicu između (uvjetno rečeno) Zrakoplovne luke i Jezera Čiče sa nizom atraktivnih javnih urbanih funkcija.

Kompleks ŠRC-a nalazi se gotovo u geometrijskom središtu navedenog poteza. Na njegovom su području – unutar obuhvata ovog detaljnog plana – osim športskih sadržaja predviđeni i ugostiteljski, trgovački i poslovni sadržaji, te građevina za smještaj gostiju hotelskog tipa, kako bi se planirana športsko – rekreacijska namjena oblikovala kao gradsko središte komplementarnih sadržaja koje će koristiti oko 40.000 stanovnika Velike Gorice i još oko 20.000 žitelja okolnog područja.

Cjelokupna zona ŠRC-a predviđa se podijeliti na nekoliko relativno nezavisnih prostorno funkcionalnih cjelina:

 STADION sa pratećim građevinama i pomoćnim igralištima,

 BAZENI sa pratećim sadržajima,

 VIŠENAMJENSKA DVORANA sa terenima za male športove,

 TENIS CENTAR sa pratećim građevinama,

 DVORANA ZA ODBOJKU

 DVORANA ZA BADMINTON

 POLIVALENTNA DVORANA

 UGOSTITELJSKO - TRGOVAČKI CENTAR,

 građevina HOTELSKOG tipa.

Postojeći stadion sa pratećim pomoćnim igralištima, parkiralištem, i klupskim prostorima zaposjeda približno jednu trećinu raspoložive zone. Planom je predviđena djelomična mogućnost njegovog proširenja – povećanja kapaciteta istočne i zapadne tribine, izgradnje novih klupskih prostorija na njegovom sjeveroistočnom uglu, izgradnje poslovno trgovačke građevine na jugoistočnom uglu, sređivanje komunikacija korisnika (takmičari, posjetitelji, opskrba) i uređenje postojećeg parkirališta.

Na ostalom dijelu predviđen je smještaj ostalih športsko-rekreacijskih sadržaja navedenih u projektnom zadatku naručitelja. Kriteriji prema kojima je predložena organizacija prostora i raspored zadanih sadržaja i njihovih međusobnih odnosa i komunikacija bili su slijedeći:

VLASNIČKI ODNOSI – projektnim zadatkom naručitelja (Grad Velika Gorica) sugerirana je prioritetnost gradnje bazena i njihovo lociranje na gradskom zemljištu.

MOGUĆNOST GRADNJE U FAZAMA – prednost je dana području uz buduću gradsku ulicu za čiju je trasu već formirana čestica i djelomično postavljene instalacije.

Radna zona Rakitovec

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RAKITOVEC

INVESTITOR: GRAD VELIKA GORICA

LOKACIJA: jugoistočni predio Grada Velika Gorica

OBUHVAT: cca 54 ha

VRIJEME IZRADE: ljeto 2004. do proljeće 2007. god.

STATUS: u realizaciji


OSNOVNI PODACI

Zemljopisna mikrolokacija Radne zone ima niz komparativnih prednosti za izuzetno uspješan razvoj industrijskih i zanatskih kapaciteta. Njezin smještaj neposredno uz križanje državne ceste Zagreb – Sisak sa međunarodnom željezničkom prugom osigurava joj vrlo dobru prometnu povezanost, kako za dostavu potrebnih sirovina, tako i za distribuciju proizvoda. Blizina velike trafostanice “Mraclin” (na cca 1 km) omogućava laku dostupnost izvora osnovne pogonske električne energije.

Također i blizina tržišta gradova Velike Gorice i poglavito Zagreba ovom prostoru daje mogućnosti gradnje i razvoja raznih vrsta proizvodnih, poslovnih, servisnih, skladišnih i komunalnih građevina, pogona za preradu mineralnih sirovina i građevinskih pogona, te građevina poljoprivredno – prehrambene industrije i građevina.

U radnoj zoni mogu se graditi i uređivati i sadržaji koji nadopunjuju osnovnu namjenu, a to su trgovačke i uslužne građevine, uredi, ugostiteljske građevine, rekreacijske površine, zaštitno zelenilo, građevine komunalne infrastrukture i drugi sadržaji koji upotpunjuju osnovni sadržaj zone. Sve proizvodne i uslužne građevine mogu se graditi i organizirati kao klasični industrijski pogoni ili pak kao zanatske radionice tkzv. male privrede. Ukupni raspoloživi prostor unutar granica obuhvata iznosi 53,71 ha. Za osnovne namjene planirana je ukupna površina od 362.178 m2 (36,22 ha) unutar koje je po kriteriju prosječne izgrađenosti moguće realizirati izgradnju građevina ukupno 109.401 m2 netto izgrađene površine, odnosno 273.247 brutto izgrađene površine. Po kriteriju 85 zaposlenih/ha unutar radne zone predviđa se maksimalno 3.350 zaposlenih. Za namjene športa i rekreacije rezervirano je 0,49 ha, a za benzinsku stanicu i kamionsko parkiralište sa pratećim sadržajima ukupno 1,32 ha. Površina od 11,81 ha rezervirana je za ceste i ostale javne površine.