DRVENE TRADICIJSKE KUĆE

Projekti

Posavski čardak

Turopoljski čardak

Lokacija i organizacija parcele

Građevinska parcela formirana je kao dio postojeće katastarske čestice 5727/1 K.O.Sveta Nedjelja prema smjernicama izvedenim iz važećeg Prostornog plana Grada Zagreba za područje Grada Samobora i Svete Nedjelje.Preostali dio parcele nalazi se u zoni poljoprivrede pa će se shodno tome odrediti namjena, najvjerojatnije voćnjak. Građevinska parcela poprima oblik pravilnog romboida na kosom terenu koji se spušta od sjevera prema jugu,gdje se priključuje na pristupnu lokalnu prometnicu, sa koje je moguć kolni i pješački pristup i priključci instalacija(el. energija).Buduća građevina smjestit će se približno na sredini parcele, maksimalno koliko je moguće udaljena od ceste i gotovo na samom rubu građevinske zone. Konfiguracija terena na tom mjestu omogućuje djelomićno ukopavanje suterena građevine što je želja investitora. Parcelu će se nastojati maksimalno ostaviti ozelenjenom..Na prednjem dijelu parcele djelomićno će se opločiti pristupni put i mjesta za parkiranje automobila (max. tri).Ostali dio parcele obraditi će se stazama i hortikulturno urediti.

Sadržaj i prostorna funkcija

Čardak je slobodnostojeća tradicionalna stambena građevina koja se u pravilu sastoji iz «gospodarskog» zidanog prizemlja i drvenog stambenog kata.Rekonstrukcijom se nastojalo sačuvati izvorni izgled i prostorni raspored koliko je to bilo moguće.Stoga se u zidanom prizemlju ,koje ukapanjem u teren postaje suteren-podrum postavlja salon za biljar sa vlastitim ulazom i sanitarnim čvorom ,a preostali ukopani dio organizira kao vinski podrum.Visina donje etaže ostala je odgovarajuće niska za etažu koja ima manje vrijedan status od gornje etaže.

Kuća ima ulaz sa jugoistočne strane. Ulaz u salon,a ujedno i pristup do glavne etaže naglašen je rekonstrukcijom donjeg «kapića« koji je istaknut u liniji sa gornjim «kapićem». Vanjskim natkritim stubama «shodićem» dolazi se do ulaza u stambenu glavnu etažu.Ulaz je naglašen glavnim »kapićem». Pročelja «kapića« ukrašena su rezbarenim daščicama. Na njega se nadovezuje «ganjk» koji se rekonstrukcijom proširuje i poprima značaj trijema.

Drvena stambena etaža organizirana je kao trosobni stambeni prostor.Raspored prostorija zadržan je u izvornom obliku. Dvije postojeće sobe na jugu,uz manje intervencije,ostale su iste i čine intimni dio stana. Taj je prostor hodnikom odijeljen od prostora za dnevni boravak ,nastalim objedinavanjem sviju prostorija.Na sjeveroistočnom pročelju zamjenom postojećih prozora ostakljenim vratima,omogućilo se otvaranje prostora prema trijemu i vanjskom terenu, koji je na toj strani kuće nešto niži od nivoa poda.

Povezivanjem ulaznog «kapića» i trijema, koji se proteže dalje JI pročeljem sve do kraja SI pročelja, sa unutarnjim prostorom postigla se nesmetana cirkulacija u kretanju i ugodno prožimanje vanjskog i unutarnjeg prostora.

Turopoljsko gospodarstvo

OPIS PROSTORNOG ZAHVATA

Idejno rješenje je napravljeno na temelju programa investitora Stjepana Dianeževića kojim planira obnovu tradicijskog obiteljskog gospodarstva u svrhu edukativne i turističke djelatnosti. Naziv projekta je „Turopoljski grunt“ i na njemu bi se u konačnici pokušao prezentirati tradicionalni život na turopoljskom seoskom gospodarstvu tijekom 19. i 20. stoljeća.

LOKACIJA za navedeni projekt odabrana je u Lomničkoj ulici, na k.č. 122/1, u Kurilovcu. Parcela (čestica) smještena je u približnoj sredini povijesne jezgre naselja Kurilovec, uz bivši tok potoka Lomnica. Uz potok, u pravilu na obje njegove obale, prolazila je Lomnička ulica, a uz nju su se nizale parcele sa tradicionalnim gospodarstvima.

Parcele su bile postavljene u smjeru sjever- jug, jer je tok Lomnice bio u smjeru od istoka prema zapadu. Ovakva pozicija za gospodarstva je bila gotovo idealna, osobito ona koja su se nalazila na sjevernoj obali potoka. Kuće su bile orijentirane prema jugu (potoku), tu su bili odmah i bunari, iza kuća su bile pomoćne zgrade (komare, krušne peći, svinjci, kokošinjci i kukuržnjaci. Na sjevernom rubu dvorišta, uglavnom poprečno na parcelu bile su locirane štale sa štagljevima, tako da su dvorište štitile od hladnih sjevernih vjetrova. Iza štala su bili smješteni voćnjaci.

UREĐENJE PARCELE „Turopoljskog grunta“ slijedi dosljedno organizaciju tradicionalne matrice naselja.

Parcela je orijentirana na jug, prema potoku Lomnica, na jugoistočnom dijelu planira se smjestiti drvana kuća (vjerovatno čardak), a iza nje komora (komara) i svinjac.

Na jugozapadnom dijelu planira se smjestiti zdenac (bunar) „na šibu“ sa kopajnom, a iza njega kukuružnjak.

Na sjevernom dijelu parcele planirana je postava objekta u kojem bi bila štala, štagalj i sjenik. Gradnja ovog objekta je već započela.

Iza štale može se zasaditi voćnjak, povrtnjak i sl..

ETNO Šćitarjevo

Kapela Buševec

Kurija Bedeković